Informatie voor hulpverleners

Heb je een cliënt die last heeft van lichamelijke klachten, stress, isolement, somberheid of angstklachten als gevolg van psychosociale problemen? Heb je geconstateerd dat medische- of psychische zorg niet noodzakelijk is? Geeft jouw cliënt aan dat hij/zij graag zelf zijn/haar klachten te boven komt? Dan werkt in sommige gevallen een aanpak waarbij je de cliënt verwijst naar een zogenaamd ‘welzijnsarrangement’ bij Tympaan-De Baat beter. Welzijn op Recept werkt met deze aanpak.

De welzijnsarrangementen bij Tympaan-De Baat bestaan uit activiteiten die het welbevinden van mensen kunnen verhogen doordat zij gebaseerd zijn op zes  ‘Principes van Duurzaam Geluk’: positief en optimistisch denken, zingeving, bewust leven en genieten, interactie met anderen, gezonde leefstijl en geluk delen. Voorbeelden van activiteiten zijn: creatieve activiteiten, samen eten, sporten en bewegen, vrijwilligerswerk of een combinatie hiervan.

Met Welzijn op Recept worden welzijnsvragen door mensen zelf beantwoord nadat zij samen met een vrijwillige welzijnscoach hebben geïnventariseerd wat zij WEL willen en kunnen doen, en op basis daarvan een activiteit kiezen die bij hun past. Hiermee sluit Welzijn op Recept aan bij belangrijke landelijke trends en ontwikkelingen zoals het versterken en het aanspreken van de eigen kracht van mensen.

Voor wie is Welzijn op Recept bedoeld?

Welzijn op recept is er voor mensen tussen 18-80 jaar die om de één of andere reden niet lekker in hun vel zitten.

Mogelijke doelgroepen zijn:

  • Mensen met psychische klachten als somberheid, angstig gevoel/veel piekeren, stress/overspannen, overige psychische klachten.
  • Mensen die vast zijn gelopen in het leven: problemen met werksituaties, relatieproblemen, ingrijpende gebeurtenissen.
  • Mensen met problemen door (chronische) lichamelijke ziekte.
  • (Overbelaste) mantelzorgers.
  • Mensen die eenzaam zijn (dreigend sociaal isolement, beperkt netwerk).
  • Mensen met slaapproblemen.
  • Mensen met veel wisselende lichamelijke klachten.
  • Mensen met een ongezonde levensstijl (roken, drinken, ongezond eten, onvoldoende bewegen).

Welzijn op recept is niet bedoeld voor mensen met psychiatrische problemen, persoonlijkheidsstoornissen, psychoses, chronisch alcoholmisbruik , schizofrenie, ernstige depressie of andere psychische stoornissen.

Wat is het doel van Welzijn op Recept?

Het doel van Welzijn op Recept is om het welbevinden van mensen met psychosociale klachten te verhogen, door hen een welzijnsarrangement aan te bieden dat past bij hun interesse en dat hun mentale gezondheid en veerkracht versterkt.

Wat zijn de beoogde effecten van Welzijn op Recept?

Omdat de interventies kunnen worden  ingebed in het dagelijks leven kunnen zij een duurzaam effect hebben op de kwaliteit van leven. Een gewenst neveneffect zou zijn dat mensen met psychosociale klachten minder (onnodig) gebruik zullen maken van de gezondheidszorg.

Hoe werkt Welzijn op Recept?

Je bespreekt met jouw cliënt de mogelijkheid tot het deelnemen aan een welzijnsarrangement bij Tympaan-De Baat als mogelijk ondersteuning bij de ervaren klacht(en). Bij interesse van de cliënt schrijf je een welzijnsrecept uit en informeer je de coördinator Welzijn op Recept van Tympaan-De Baat over de uitgifte van het recept. Je maakt tevens een registratie van de uitgifte in jouw (HIS) systeem.

Uw cliënt (de deelnemer) kan met dit recept rechtstreeks contact opnemen met de coördinator Welzijn  op Recept voor een intakegesprek. Als de deelnemer na twee weken geen contact heeft opgenomen, dan neemt de coördinator het initiatief tot contact. Tijdens het intakegesprek brengt de coördinator de wensen/behoeften en mogelijkheden/beperkingen van de deelnemer in kaart en wordt de ondersteuningsbehoefte vastgesteld.

De coördinator Welzijn op Recept koppelt de deelnemer aan een vrijwillige welzijnscoach die de deelnemer begeleidt in het komen tot een keuze voor een welzijnsarrangement. De welzijnscoach draagt op basis van de wensen, behoeften en mogelijkheden van de deelnemer ideeën aan voor activiteiten. De deelnemer kiest een activiteit waar hij/zij bij aan kan sluiten of waar hij/zij aan kan bijdragen door vrijwilliger te zijn.

De welzijnscoach bespreekt met de deelnemer wat er nodig is om het arrangement daadwerkelijk te gaan volgen en maakt concrete afspraken over de stappen die gezet gaan worden. De welzijnscoach ondersteunt de deelnemer om de gemaakte afspraken uit te voeren en koppelt de voortgang terug aan de coördinator Welzijn op Recept.

De welzijnscoach begeleidt de hulpvrager gedurende  een afgesproken periode (max. half jaar).  De coördinator monitort hoe het gaat en koppelt dit terug aan jou als hulpverlener.

Zijn er kosten verbonden aan Welzijn op recept?

Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan Welzijn op Recept.

Waar kan ik  terecht voor meer informatie en aanmelding?

Voor meer informatie over Welzijn op Recept en aanmelding van cliënten kun je contact opnemen met de coördinator Welzijn op Recept van Tympaan-De Baat.
 

Tympaan-De Baat

www.tympaan-debaat.nl

Telefoon:0297-230 280
Email: welzijnoprecept@stdb.nl   

 

Het welzijnsrecept kun u hier downloaden.